Algemene Voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten betreffende werkzaamheden tussen Keijzer Trainingen en opdrachtgevers.
 •  Keijzer Trainingen zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
 • De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing bij de training/workshop.
 • Overeengekomen opdrachten en inschrijvingen worden via e-mail en of brief bevestigd. Opdrachtgever en deelnemers ontvangen een overzicht met de planning en data, overige informatie en de algemene voorwaarden.
 • Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Alle prijzen zijn exclusief de van toepassing zijnde BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Annuleren van de training kan uitsluitend schriftelijk, niet per e-mail. Datum van binnenkomst van de brief, geldt als opzegdatum.
 • Keijzer Trainingen behoudt zich het recht voor om een training te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. U krijgt dan uw geld terug.
 • Bij annulering van een opdracht tot twee weken voor aanvang wordt 50% van de totale opdrachtwaarde in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het overeengekomen opdrachttarief.
 • In geval van overmacht van de kant van Keijzer Trainingen wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht voor de overeengekomen opdracht.
 • Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij de trainer.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les naar een andere datum en tijd verplaatst.
 • Keijzer Trainingen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever aan derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Keijzer Trainingen aan derden geen mededeling doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke.

 

 


Neem contact op

Heb je vragen of wil je meer informatie over de mogelijkheden voor trainingen, workshops en/of lezingen. Neem dan contact op met Keijzer Trainingen.

  

Jolien Keijzer

Email: info@keijzertrainingen.nl

KvK: 51239639

 

Ga naar het contactformulier

 

 

Vraag de gratis folder aan!